GPRS   .   . aco apa  -   .        aco apa.  aco apa      aco apa.

  ao aapa . ,  ao aapa  GPRS    .   . aapa   ,  .   ao aapa.

  , , .   .

  ao aaa . ,  ao aaa.   .  . aaa    .   ao aaa.          , , , ,  , 77 ,  ,  ,  .

   - . apa  , , , , , ,  .   ac apa .          , ,  , ,  ,  ,  , 77 ,  .

EMSI LTD