Издаване на билети от фискални устройства - срокове, глоби и санкции

Закон за фискалните устройства за автобусен транспорт

ЗА НАС
полезни съвети и препоръки
ПРОДУКТИ
УСЛУГИ
ПРОМОЦИИ
ЗА КОНТАКТИ

 

златарска везна с метрология

 

Извадки от закона за автомобилните превози, касаещи издаването на билети от фискални устройства.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г.; доп., бр. 85 от 2006 г.; в сила от 20.10.2006 г., изм., бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.; изм., бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., Доп. - ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 18.11.2005 г., изм., бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.; изм. изцяло, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) За превози се използват билети, издадени от фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7 и 27 от 2012 г.).

(2) (Изм. изцяло, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) Билетите по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити:

1. за превози по градски линии:

а) наименование на издателя на билета;

б) надпис „Билет за пътуване";

в) номер на билета;

г) превозна цена (цифром и словом);

д) дата на издаване на билета;

2. за превози по междуселищни и международни линии:

а) наименование и адрес на превозвача съгласно лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;

б) надпис „Билет за пътуване";

в) номер на билета;

г) превозна цена (цифром и словом);

д) маршрут;

е) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;

ж) датата на пътуване и часа на тръгване;

з) номер на мястото на пътника.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 20.10.2006 г.; в сила от 20.10.2006 г.;) Когато багажната разписка не е комбинирана с билет, тя трябва да съдържа името и адреса на превозвача и имената на пътника.

(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г.; в сила от 20.10.2006 г.;) Когато багажната разписка е комбинирана с билет, който не е поименен, тя трябва да съдържа имената на пътника.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение на Закона за автомобилните превози

(ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.)

§ 2. Лицата по чл. 6, ал. 1, които извършват превози на пътници по автобусни линии, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон, както следва:

1. лицата, които извършват междуселищни и международни превози - до 6 месеца след влизането в сила на този закон;

2. лицата, които извършват превози по градски линии - до 31 декември 2013 г.

15.12.2012 - Срокът за междуградските и междуселищни превози бе удължен до 1-ви април 2013-та година.


 

 

 


 

Ревю на касов апарат Eltrade A1 KL

Ревю на касов апарат ZIT 2007 BG-KL

Ревю на касов апарат ELICOM TBS-KL

Ревю на касов апарат Daisy Perfrct S-KL

Ревю на касов апарат Daisy Micro C-KL

Ревю на касов апарат Tremol ZM-KL

Съобщения за грешка при касовите апарати.

Проблеми при работа с касов апарат.

Извадки от закона за автомобилните превози, касаещи издаването на билети от фискални устройства.

Какво представлява GPRS връзката на касовите апарати с НАП.

Иформация за бисквитки и политика за поверителност.

 

В офиса ни приемаме плащания с кредитни карти.

Купете касов апарат или електронна везна с кредитна карта MasterCard, VISA, Maestro, Visa Electron, VPay, Union Pay или JCB. технополис, техномаркет, зора, техмарт.

Wincor Nixdorf, Тремол, Дейзи